Skip to main content

Potentiële initiatieven Regio Deal 2024-2028

Op deze pagina vind je alle informatie rondom de ingediende projecten voor de Regio Deal Regio Zwolle 2024-2028.

Toekomstbestendige bedrijven

Circulair Centrum Nederland

Lagemaat in Heerde is sinds 2023 bezig met het opzetten van het ecosysteem Circulair Centrum Nederland. Het Circulair Centrum Nederland zal fungeren als kenniscentrum voor en door ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekinstituten, overheden en ondernemingen met een maatschappelijke inslag. Onderdeel van het Circulair Centrum Nederland is samen werken en leren aan innovatieve oplossingen voor circulaire vraagstukken. In het Circulair Centrum Nederland wordt de manier van denken over toekomstbestendig bouwen veranderd. Hier wordt kennis gedeeld en toepasbaar gemaakt, stimuleren we een beweging rondom circulair bouwen en maken we versnelling. Het centrum faciliteert het samen met en van elkaar leren.

Initiatiefnemer

Lagemaat Heerde
Nick van Bruggen
nvanbruggen@lagemaat-heerde.nl

Dutch Circulair Polymer Valley (DCPV)

Door steeds strenger wordende wetgeving, maatschappelijke druk en pure noodzaak moeten kunststofbedrijven circulair worden en bedrijven met polymeren in of rond hun producten deze circulair toepassen. Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) ondersteunt (regionale) ondernemers in het realiseren van hun circulaire ambities binnen de kunststofsector en het sluiten van de kunststof-waardeketen. DCPV stimuleert kennisontwikkeling, innovaties, nieuwe businessmodellen en in het bijzonder toepassing van recyclaat, circulair rubber en composiet.

Initiatiefnemer

DCPV
Martijn Kerssen
martijn.kerssen@oostnl.nl

Start-up en scale-up ecosysteem

ZWINC helpt bij het ontwikkelen en opschalen van innovatieve ideeën tot startups en scale-ups met maatschappelijke en economische impact voor de regio en daarbuiten. Activiteiten en programma’s vinden plaats in de gemeente Zwolle, maar alle aspirant ondernemers, startups en scale-ups uit Regio Zwolle kunnen deelnemen aan de activiteiten en programma’s van ZWINC. ZWINC beoogt een leidende rol te behouden in de regionale ondersteuning van startups en scale-ups, met extra focus, kennis en faciliteiten in de Maakindustrie, IT en duurzame kunststoffen.

Initiatiefnemer

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Toekomstige bedrijventerreinen zijn enorm belangrijk voor  de economie in Regio Zwolle. Het is daarom van belang dat bedrijventerreinen zodanig zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen, nu en in de toekomst. De organisatiegraad van bedrijventerreinen moet daartoe omhoog. Daarnaast zien we dat bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen in het behalen van onze doelstellingen ten aanzien van veiligheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Initiatiefnemer

VNO-NCW en MKB
Christian Lorist
lorist@vno-ncwmidden.nl

Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle (DORZ)

DORZ ziet een rol voor haar weggelegd om de transitie naar een circulaire economie vanuit ondernemersperspectief in de regio Zwolle te versnellen. DORZ functioneert als een community van ondernemers, ondernemers die met name intrinsiek gemotiveerd zijn om circulair te ondernemen.

Initiatiefnemer

DORZ
Gerard Bosman
gerard.bosman@aberson.nl

Innovatiedistrict Spoorzone Zwolle

Het Innovatiedistrict Spoorzone Zwolle is voor Regio Zwolle een omgeving om ambities rond maakindustrie, creatieve industrie, ICT, E-Commerce, klimaatadaptatie en smart sustainable living te realiseren. Met dit initiatief ontwikkelen we het Innovatiedistrict Spoorzone Zwolle door tot DE voedingsbodem voor innovatie en talent voor de Regio Zwolle. Dit doen we in nauwe verbinding en samenwerking met de innovatiehubs en het startup/scale-up ecosysteem in de regio.

Initiatiefnemer

Innovatiedistrict Spoorzone Zwolle
Marius Woldberg
marius.woldberg@spoorzonezwolle.nl

Regionale praktijkacademie Steenwijkerland

Het betreft een bundeling van opleidingsbedrijven die samenwerken om de beste vakmensen op te leiden voor de regio, branches en bedrijven in een moderne, innovatieve omgeving. Hierbij staat de praktijk centraal. Er zijn 4 sectoren betrokken: horeca, installatietechniek, procestechniek en bouw. Het zorgt primair voor voldoende opgeleide vakmensen in een innovatieve praktijkomgeving voor de aangesloten bedrijven via 3 sporen:

1. Opleiden van jongeren via de beroepsbegeleidende leerweg
2. Opleiden van zij-instroom
3. Her-om en bijscholing (LLO) van het personeel van de aangesloten bedrijven

Initiatiefnemer

Steenwijkerland
Joël Assenberg
joel.assenberg@steenwijkerland.nl

Regionale opleiding installatietechniek NOP en Urk

Het betreft een samenwerking tussen lokale ondernemers en onderwijsinstellingen in Urk en Noordoostpolder, gericht op het scholen richting de techniek. Het zorgt lokaal voor voldoende opgeleide vakmensen via 3 sporen:

1. Opleiden van jongeren via de beroepsbegeleidende leerweg
2. Opleiden van zij-instroom
3. Her-om en bijscholing (LLO) van het personeel van de aangesloten bedrijven

Initiatiefnemer

Hartman Installatie
Petra Hartman
phartman@hartmaninstallatie.nl

Digitale werkplaats

Vanuit Windesheim worden ondernemers geactiveerd en begeleid in hun transitiegereedheid. Projectideeën zijn er specifiek op gericht om deze MKB-ondernemers concrete stappen te laten zetten op de transitieladder, mede via inzet van studenten.

Initiatiefnemer

Urk Maritime & Seafood programma

Urk Maritime is een kenniscluster van maritieme bedrijven, zowel op Urk en buiten Urk. Momenteel zijn 40 bedrijven hierbij aangesloten en ze staan nu op het punt om verder door te ontwikkelen, mede omdat Urk als een van de drie maritieme ‘hotspots’ in Nederland wordt aangemerkt met een strategische positie aan het IJsselmeer.

Initiatiefnemer

Bedrijvenkring Urk
info@bedrijvenkringurk.nl 

Nieuwe oogst en installatietechniek

Een ketensamenwerking met als doel om bio-grondstoffen zoals vezelhennep, stro en miscanthus, die worden geteeld door de regionale landbouw. in de bouw toe te passen als isolatiemateriaal. Er wordt onderzocht wat de meest geschikte bedrijfskundige vorm is waarin deze oogst-technologie wordt ingezet. Een mogelijk model is een coöperatievorm waar kennis & financiële middelen gebundeld worden, technologie geëxploiteerd en opbrengsten en risico’s naar inbreng worden herverdeeld.

Initiatiefnemer

Frank Systermans
franksystermans@gmail.com

Hello Zwolle

Hello Zwolle is een initiatief, voorkomend uit een samenwerking tussen publieke en private onderwijsinstellingen, namelijk ROC Deltion College, Hogeschool Windesheim en ELLLA. Het doel is het versterken van persoonlijk leiderschap en menselijke ontwikkeling in Regio Zwolle. Met een focus op duurzame impact en een Leven Lang Ontwikkelen binnen het MKB. Het initiatief richt zich op het bevorderen van een duurzame en flexibele economie en arbeidsmarkt. Het initiatief richt zich op het vergroten van de veerkracht, wendbaarheid, weerbaarheid en competenties van werknemers, innovatief ondernemen en blijvend investeren in menselijk kapitaal.

Initiatiefnemer

Stairs2Transition

Stairs2Transition richt zich op het peleton van ondernemers in Regio Zwolle met minstens vijf medewerkers, zo’n 16.000. Deze ondernemers kunnen verschillende tracks volgen die zijn gekoppeld aan transitiethema’s en actuele vraagstukken. De koplopers in Regio Zwolle worden verbonden aan deze tracks. Ondernemers leren graag van elkaar en zo bouwen we verder op de bewezen koploperaanpak. De deelnemers gaan samen praktisch aan de slag en krijgen ondersteuning van verschillende partijen om de volgende stap te zetten op de transitieladder. De adviseurs van Kennispoort Regio Zwolle begeleiden de tracks.

Initiatiefnemer

Kennispoort Regio Zwolle
Klaas Feenstra
klaas@kennispoortregiozwolle.nl 

Test before invest

De Oost-Nederlandse (MKB) maakindustrie is een belangrijke factor binnen de nationale industrie en cruciaal voor de regionale economie. De groei van de productiviteit, en daarmee van het verdienvermogen van de Nederlandse economie, staat echter onder druk. Beleid dat gericht is op het verbeteren van de productiviteit is daarom belangrijk. En dat beleid kan niet heen om het belang van regio’s. Regionale omstandigheden waardoor bedrijven productief kunnen zijn, verklaren het grootste deel van de verschillen in productiviteit. Een hele belangrijke factor voor productiviteitsgroei in de regio zijn innovatieve clusters van samenwerkende bedrijven. Deze clusters kunnen bedrijven ondersteunen in de noodzakelijke digitalisering en robotisering om de sterke concurrentiepositie ook in de toekomst vast te houden en het onderling delen van goed management.

Initiatiefnemer

Perron038
Sjoerd Keijser
sjoerd.keijser@perron038.nl 

Familiebedrijven voor brede welvaart

In Regio Zwolle is ruim 66% van alle bedrijven een familiebedrijf. Op basis van literatuuronderzoek en uitgebreid case study onderzoek, in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, Universiteit Utrecht en FBNed, heeft het lectoraat familiebedrijven van Windesheim verschillende interventies ontwikkeld om brede welvaartactiviteiten te koppelen aan de strategie van het familiebedrijf. Dit initiatief heeft de ambitie om de komende jaren (2025, 2026 en 2027) interventies aan te bieden aan alle familiebedrijven in Regio Zwolle, zodat zij hun brede welvaartactiviteiten verbinden aan de bedrijfsstrategie.

Samen sterk door circulair en inclusief werk

In ons project werken we toe naar een versterking van de brede welvaart waarbij circulaire economie en inclusieve arbeidsmarkt centraal staan. In het project zetten we onze herbruikbare grondstoffen uit de bouw en infra is als middel. Het herbruikbaar maken van grondstoffen is arbeidsintensief. Deze werkzaamheden zijn goed in te richten voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. En door hergebruikte grondstoffen lokaal beschikbaar te hebben, stimuleren we het gebruik van deze materialen. We werken toe naar een netwerk van gelijkgestemden waar een duurzame (werk)plek is voor mensen en materialen. Met als doel dat de mensen ook circuleren (instroom-doorstroom-uitstroom). Dit zorgt voor lagere maatschappelijke kosten en draagt bij aan de brede en duurzame welvaart.

Initiatiefnemer

Splitsingscoach

Met name voor jongeren en starters is het momenteel moeilijk om betaalbare woonruimte te vinden. Het splitsen van grotere woningen biedt kansen voor het realiseren van huisvesting voor onder andere deze doelgroep. Bovendien kan het splitsen van woningen voorzien in een woonwens waarbij (toekomstige) zorgbehoefte een rol speelt (pre-mantelzorg). Dit draagt bij aan de leefbaarheid van het betreffende dorp. De inzet van een splitsingcoach kan hier een versnelling voor zijn.

Initiatiefnemer

Jaron Tichelaar

Next Weekend

Dit initiatief is bezig geweest om de ontwikkeling van het buitengebied te behouden en te bevorderen. Het bieden van een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers, erfeigenaren stond daarin centraal. Het initiatief richt zich op recreatie in de buitengebieden. Voor deze recreatie richten zij zich op een doelgroep (avontuur- en stijlzoekers) waarvoor het aanbod ondervertegenwoordigd is.

CircuLeren

CircuLeren is een initiatief van hogeschool Windesheim dat samen verder ontwikkeld is met verschillende onderwijsinstellingen. Binnen CircuLeren worden vraagstukken van MKB-ondernemers gekoppeld aan studenten van verschillende opleidingen binnen Regio Zwolle. Hierbij hanteren zij een brede definitie voor circulariteit waarbij verder wordt gekeken dan alleen de grondstoffentransitie (brede welvaart, thema milieu en grondstoffen) en de focus ligt op brede welvaart thema’s zoals economisch kapitaal, natuurlijk kapitaal, menselijk kapitaal en sociaal kapitaal en indicatoren die hier onder vallen. CircuLeren beoogt MKB-ondernemingen te helpen met circulaire vraagstukken die bij bedrijven leven en daarmee circulariteit en brede welvaart in de regio te bevorderen. Daarnaast helpt CircuLeren om onderwijsinstellingen toekomstige professionals (huidige studenten) in de regio op te leiden die kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

Initiatiefnemer

Hogeschool Windesheim
Karina Neef
k.a.neef@windesheim.nl

AI-Validatielab

Het AI validatielab is opgericht om de ontwikkeling van AI-algoritmen te ondersteunen door te controleren of ze in de praktijk werken, iets wat in Nederland nog ontbreekt. Regio Zwolle heeft al samenwerkingen tussen zorginstellingen, kennisinstellingen en de industrie, en dit initiatief zou deze relaties versterken door een praktijkomgeving te bieden voor het testen en valideren van AI-prototypes. Dit past goed bij de doelen van het Regioplan en biedt een complementaire dienst die momenteel niet beschikbaar is in regio’s met academische ziekenhuizen.

Initiatiefnemer

Judith Cornellise
j.r.vermaat@isala.nl

Pitches

Bekijk de pitches van de initiatiefnemers voor Toekomstbestendige bedrijven

Vitale kernen en gezonde buurten & natuurinclusieve en klimaatadaptieve regio

Stimuleringsregeling klimaatmaatregelen particulieren

Doelgroepen stimuleren om in hun directe leefomgeving maatregelen te nemen die bijdragen aan de vermindering van de gevolgen van extreem weer en klimaatstress.

Initiatiefnemer

Waterschap WDOD
Jenneke Bok
jennekebok@wdodelta.nl

Recreatieve beleving van de IJssel en Zwartewater

De wens is om de leefbaarheid van de regio verder te versterken door het vrijetijdsaanbod in de regio duurzaam te innoveren en te versterken. Nergens in ons land is het complete rivierenverhaal te beleven en te ervaren. Dit zowel historische als actuele en toekomstgerichte 3e Waterverhaal van Nederland (na de Deltawerken en de Waddenzee) maken wij daarom graag samenhangend recreatief beleefbaar in een groot aaneengesloten regionaal landschap: de IJssel, als rivier én delta.

Initiatiefnemer

Marketing Oost
Tamara Toering
ttoering@marketingoost.nl

Regiolab Klimaat

In het Regiolab Klimaat werken overheden, kennisinstellingen, ondernemers en inwoners samen aan innovatie(s) voor de Wijk van Morgen. De Wijk van Morgen is een concept waar de grote klimaatgerelateerde uitdagingen voor een leefbare toekomst samenkomen en worden uitgewerkt en toegepast in innovatiehubs en living labs. Het gaat daarbij om: 1. Fysieke transformatie, 2. Mens in transitie, 3. Innovatie, 4. Democratie

Initiatiefnemer

Gemeente Zwolle
Rentate Postma
r.postma@zwolle.nl

Opschalen van betaalbare, modulaire, groene daken

Dit initiatief omvat de ontwikkeling en implementatie van betaalbare, modulaire groene daken, gericht op het verminderen van het stedelijke hitte-eilandeffect. Momenteel hebben we een prototype ontwikkeld, speciaal ontworpen voor schuine daken, en testen we de prestaties ervan op het gebied van wateropslag en het verminderen van extreme temperaturen. Het doel voor deze aanvraag is om een ontwerp te realiseren dat niet alleen betaalbaar en modulair is, maar dat gebruikers het ook aantrekkelijk en passend in hun leefomgeving vinden, met name gericht op dichtbebouwde stedelijke kernen. Hiermee werken we aan de klimaattransitie door inwoners de eigen regie voor klimaatactie te geven.

Initiatiefnemer

Universiteit Twente
Sean Vrielink
K.vink@utwente.nl

Vermindering van hittestress ten behoeve van kwetsbare doelgroepen

Ouderen, mensen met gezondheidsproblemen, en mensen met een laag inkomen die huren, lopen het meeste risico bij hittestress. Ons streven is om deze kwetsbare groepen te ondersteunen door de beschikbaar kennis over maatregelen en gedragsverandering samen toe te passen in de gemeen- te Zwolle. Dit project heeft twee hoofddoelen: 1. Maatregelen toepassen bij particulieren, 2. Systematische aanpak huizenvoorraad via huizeneigenaren.

Initiatiefnemer

Universiteit Twente
Joanne Vinke-de Kruijf
joanne.vinke@utwente.nl

Drone Delivery

Binnen het project organiseren wij een pilot van een logistieke dienst met drones vanuit Hoogeveen naar 1 of meerdere locaties in het buitengebied. De pilot bestaat uit een serie vluchten over langere afstand. Hierbij kijken wij naar vaste punten in het buitengebied, zoals OV hubs, zorginstellingen of anders. Zolang het maar veilig is. We brengen voorzieningen en service terug naar het buitengebied.

Initiatiefnemer

Drone Delivery Service
Lars de Kloet
lars@dronedeliveryservices.nl

Regio Campus Livinglab van Geluk

De Regio Zwolle als zesde “Blue Zone” van de wereld. De vijf Blue Zones in de wereld zijn plekken waar mensen door hun specifieke levensstijl en leefomgeving aantoonbaar langer leven. Met het Regiocampus Living Lab van Geluk willen we in de regio samen met inwoners, professionals, studenten, onderzoekers en overheid werken aan een stad en regio waar het gezond en gelukkig leven is voor jong en oud, wat bijdraagt aan de brede welvaart.

Initiatiefnemer

Noorderboog, Meppel, Westerveld
M. Navarro
m.navarro@noorderboog.nl

Schijf van Drie

Flevoland is altijd een proeftuin geweest en daarmee hebben Dronten, Urk en Noordoostpolder een eigen manier van samen leven opgebouwd. We gaan uit van de menselijke maat, gemeenschappen en hoge kwaliteit van leven. Het is wat onze dorpen en wijken karakter geeft. De sociale kracht is van oorsprong sterk in de gemeenten. Dat willen we zo houden. Tegelijkertijd is er een woningbehoefte, staan de voorzieningen onder druk en moeten we blijven werken aan kansengelijkheid en perspectief voor al onze inwoners. Deze opgaven willen we in samenhang oppakken.

Initiatiefnemer

Gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder
Johanna Kramer
j.koffeman-kramer@urk.nl

Behoud en versterken van maatschappelijke culturele voorzieningen

Dit initiatief wil investeren in talentontwikkeling in cultuurregio Zwolle om kernen en buurten zo vitaal en gezond mogelijk te houden. De jeugd heeft de toekomst. Zij maken onze kernen vitaal en beleefbaarder voor henzelf en voor andere inwoners. Dat vraag om een plek waar zij zich kunnen (blijven) ontwikkelen. Een culturele maatschappelijke broedplaats waar de elkaar jeugd kan (blijven) ontmoeten en elkaar kan stimuleren. Dit initiatief wil deze broedplaatsen in samenspraak met de keten van talentontwikkeling in de cultuurregio worden ontwikkeld. Hierbij willen ze gebruik maken van bestaande infrastructuur waaronder scholen, wijkaccommodaties, bibliotheken en andere maatschappelijke voorzieningen.

Klimaatadaptief Regio Zwolle

Binnen de regionale Sponsstrategie wordt door het Rijk en de regiopartners samengewerkt aan een toekomstig robuust en veerkrachtig watersysteem. Dit is nodig omdat klimaatverandering vraagt om beslissingen voor zowel de korte-, als de lange termijn als het gaat om de opgaven waarvoor we als land, regio en stad staan en houdt ook in dat een robuust en veerkrachtig watersysteem zich binnen alle schaalniveaus afspeelt.

Initiatiefnemer

Regionale impact hub

Op dit moment worden initiatieven binnen het Groenfonds gestimuleerd om op te starten, maar er is nog onduidelijkheid over hoe de lessen van de lokale initiatieven regionale impact kunnen maken. Er is erkenning bij genoemde partners dat het vormgeven van een passende en integrerend organisatiestructuur en beleid ook in deze eerste fase nodig is om op de lange termijn een georganiseerde regionale aanpak te waarborgen.Dit initiatief omvat twee cruciale aspecten: 1) de oprichting van een overkoepelende organisatie met beleid, instrumenten en regels voor regionale implementatie en; 2) het gebruik van bottom-up methoden, zoals co-creatief onderzoek, om maatschappelijke innovaties te bevorderen.

Initiatiefnemer

Zorg voor agrarische sector

Om ervoor te zorgen dat het kenmerkende agrarische landschap behouden blijft wil de Kop van de Veluwe hun agrariërs ondersteunen bij de transitie naar een toekomstbestendig bedrijfsmodel. Daarvoor willen zij ervencoaches in de Kop van de Veluwe inzetten. Deze coaches zullen agrariërs begeleiden bij onderwerpen als financiën, sociale moeilijkheden, veiligheid en andere zorgen en al luisterend helpen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en een weg te vinden binnen allerlei landelijke, provinciale en regionale initiatieven.

Initiatiefnemer

Klimaatrobuuste productiesystemen

Het initiatief betreft het creëren van een open digitale tweeling (Digital Twin) van het bodem-plant systeem om de gevolgen van extreme weersomstandigheden op natuur- en landbouwecosystemen te monitoren en te voorspellen. Deze Digital Twin biedt waardevolle inzichten die kunnen worden gebruikt om strategieën en beleid te ontwikkelen ter versterking van de veerkracht van ecosystemen tegen klimaatveranderingen. Dit bevordert klimaatbestendige productiesystemen en waterbeheer voor klimaatadaptieve ontwikkelingen in de regio.

Initiatiefnemer

Regionale Sponsstrategie

Het initiatief draagt bij aan lange termijn klimaatadaptatie en adaptief watersysteem. Het initiatief is gericht op het benutten van kansen die zich nu voordoen door lokale initiatieven/projecten te verbinden met lange termijn ontwikkelingen, waardoor meerwaarde en toekomstperspectief ontstaat.

Initiatiefnemer

Pleinenplan Kop van de Veluwe

Het initiatief draagt bij aan lange termijn klimaatadaptatie en adaptief watersysteem. Het initiatief is gericht op het benutten van kansen die zich nu voordoen door lokale initiatieven/projecten te verbinden met lange termijn ontwikkelingen, waardoor meerwaarde en toekomstperspectief ontstaat.

Initiatiefnemer

Ruimte voor de vecht

Het initiatief bouwt aan vitale kernen en gezonde buurten’ en ‘natuurinclusieve en klimaatadaptieve regio door middel van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht aan de hand van vijf thema’s: Leefbare en vitale kernen in het Vechtdal, Beleven van het Vechtdal, Vitale landbouw, Natuurinclusief Vechtdal en Bewustwording en kennisdeling. Via de 5 thema’s kan het initiatief maximaal bijdragen aan het ontwikkelen van de brede welvaart in het Vechtdal dankzij een integrale gebiedsaanpak.

Initiatiefnemer

Mobiliteitshubs Regio Zwolle

Als vervolg op een pilot met als doelstelling om toeristen beter te spreiden en te verleiden wil dit initiatief een opschaling realiseren met deelmobiliteit. Binnen en buiten gemeente Steenwijkerland. Hierbij sluiten ze nadrukkelijk aan bij Publieke Mobiliteit naast het spreiden en verleiden van toeristen. Het initiatief bestaat uit twee delen: 1. De bestaande samenwerking met gemeenten en provincies door ontwikkelen naar een toekomstbestendige entiteit en een schaalbaar model. Op de reeds gerealiseerde hubs zetten ze in op aanvullende vormen van deelmobiliteit en het initiëren van een aantal innovatieve pilots.

Regionale beweging Positief Gezond IJsselland

De regionale beweging Positief Gezond IJsselland stimuleert dat gezondheid centraal komt te staan en zoveel mogelijk inwoners gelukkiger en gezonder leven en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Daarnaast is het door de alsmaar toenemende druk op het zorgstelsel en de grote gezondheidsverschillen in de bevolking noodzakelijk om niet langer ziekte en zorg, maar gezondheid als uitgangspunt te nemen. Ook landelijke akkoorden en programma’s, zoals onder andere het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Visie Eerstelijnszorg 2030 hebben gezondheid als uitgangspunt. Dit initiatief heeft de ambitie om het regionaal expertise- en schakelpunt op het gebied van positieve gezondheid te verstevigen en daarnaast de integrale samenwerking op dit gebied te vergroten naar andere sectoren.

Initiatiefnemer

Een krachtig sport ecosysteem voor de Regio Zwolle

De regio kent een aantal maatschappelijke uitdagingen waaronder een veranderende arbeidsmarkt en vergrijzing. Dit in combinatie met het wegtrekken van de jeugd uit landelijke gebieden, maakt dat de leefbaarheid en de vitaliteit onder druk staat. Met SportNetwerk Overijssel in de lead, willen ze bouwen aan een duurzaam sportinfrastructuur in de regio Zwolle. Concreet willen ze een sportmedisch kennis en expertisecentrum realiseren en regio breed werken aan de ontwikkeling van kader bij verenigingen zodat een krachtig sportecosysteem ontstaat.

Automatisch oproepsysteem lab-aanvragen voor chronische patiënten

Controle/oproep systeem geautomatiseerd zorgt voor een directere controle zonder onnodige tussenstops, die ook weer onnodige kosten en tijd van personeel voorkomt. Algoritmen zorgen ervoor dat alleen patiënten met vooraf ingestelde veranderingen of afwijkingen bij de specialist of huisarts terecht komen. In 3 jaar nu 20.000 oproepen voor controle, waar zowel huisartsen als specialisten bij betrokken zijn. Geeft enorme verlichting in werklast, waardoor er ruimte ontstaat om de zorg toegankelijk te houden in zowel de 1e als de 2e lijn. Eenvoudig opschaalbaar voor alle typen chronische ziekten. Om te voorkomen dat er in hetzelfde tempo patiënten instromen, zullen speciale testen beschikbaar worden aan de bevolking om vroegtijdig de risico’s in kaart te brengen.

Initiatiefnemer

Judith Cornellise
j.r.vermaat@isala.nl

Bevorderen van vitale kernen en gezonde buurten door het stimuleren van gezonde leefstijl in Isala in samenwerking met de grote regio

Het plan van Isala is om de gezondheid van onze patiënten en burgers in de Regio te bevorderen door meer aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl volgens de principes van Positieve Gezondheid. Het moment om hierover met een burger in gesprek te gaan, is het moment dat er een (ernstige) diagnose is gesteld in het ziekenhuis. Vervolgens willen we de patiënt begeleiden naar leefstijlinitiatieven die bij de burger in de buurt georganiseerd worden. Om dat te kunnen realiseren, zullen we in Isala op een andere manier gesprekken moeten voeren (incl. digitale ondersteuning) met onze patiënten om hun hulpvraag goed op tafel te krijgen en de zorgprofessionals te leren met een rede blik naar patiënten te kijken. Daarnaast willen wij een leefstijlzorgloket inrichten waar patiënten van Isala (en dus ook burgers uit de Regio) geholpen worden bij hun vraag om hun leefstijl en gezondheid te bevorderen en waar ze toegeleid worden naar het beschikbare aanbod in de Regio.

Initiatiefnemer

Judith Cornellise
j.r.vermaat@isala.nl