Skip to main content

Toets je initiatief

  1Gegevens

  2Initiatief

  3Financieel

  4Overig

  1Gegevens

  2Initiatief

  3Financieel

  4Overig

  Aan welke programmalijn en welk subdoel draagt het initiatief bij:

  Toekomstbepalende bedrijven Excellente ondernemersdienstverlening a. Vergroten van het verandervermogen van mkb-bedrijven om zo in te kunnen spelen op transities (klimaat, energie, digitalisering, circulariteit, veranderende arbeidsmarkt). b. Faciliteren Leven Lang Ontwikkelen (wendbare beroepsbevolking, vergroten werkzame beroepsbevolking arbeidsbesparende innovatie, versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt).
  Werklocaties a. Bestaande locaties toekomstbestendig maken. * Investeringen in fysieke aspecten (openbare ruimte) * Investeringen in duurzaamheid en gezondheid (energietransitie, vergroening, gezonde werkomgeving) * Investeringen in sociaaleconomische aspecten (organiserend vermogen op bedrijventerreinen, voorzieningen en toekomstgerichtheid van economische activiteiten) b. Bestaande locaties voor relocatie (uitgangspunt is dat de relocatie een bijdrage levert aan realisatie van woningbouwplannen)
  Innovatieomgevingen a. Versterken innovatieclusters (bestaande en verkennen nieuwe innovatieclusters). b. Versterken samenhang tussen innovatieclusters. c. Versterken start-up en scale-up klimaat. d. Versterken leerlijn mbo-hbo-wo naar bedrijfsleven als verdieping op het versterken van innovatie- of start-up & scale-up klimaat (o.a. studentenopdrachten)

  Vitale kernen en gezonde buurten Gebiedsarrangementen In deze Regio Deal willen we met integrale gebied specifieke plannen werken. We vragen van de sub-regio’s om zelf initiatief te nemen en samen te werken met sub-regionale partners.
  Met een gebiedsgerichte aanpak is het mogelijk om te komen tot een samenhangend pakket aan initiatieven die samen meer impact op brede welvaart realiseren. Hierbij kunnen grote en kleine initiatieven elkaar helpen. Onderdelen die terug kunnen komen binnen deze Gebiedsarrangementen, zijn:
  In de aanpak zien we graag een of meerdere van de volgende focuspunten terug: i. Voldoende bereikbare voorzieningen. ii. Blijven wonen in je dorp (voor jong en oud). iii. Versterking lokale economie. iv. Noaberschap v. Duurzaamheid. b. Versterken sociale cohesie. c. Positieve gezondheid (realisatie fysieke voorzieningen t.b.v. een; veilige, groene, gezonde, koele en klimaatadaptieve aantrekkelijke buitenruimte). d. Natuurinclusief ontwikkelen. i. subopgave bebouwd gebied (sociale huur, hitte, sponswerking, waterbesparing). ii. subopgave landelijk gebied (hoge zandgronden, polders, beekdalen, sponswerking).
  Kennisprogramma Door samen te werken in een kennisprogramma brengen we de overlappende elementen van de verschillende Rijks- en regioprogramma’s bij elkaar, dit gebeurt onder regie van het Regio Zwolle bureau
  Connected care Experimenten gericht op realiseren van nieuw en/of arbeidsbesparend zorg- en welzijnsaanbod.
  Groenfonds Met het groenfonds willen we stimuleren dat inwoners en ondernemers vergroeningsmaatregelen nemen op particulier terrein, denk hierbij aan maatregelen als het planten van bomen, tegels vervangen door groen, realiseren van groene daken/gevels en hergebruik van hemelwater. Het groenfonds kan gebruikt worden als cofinanciering op (bestaande) stimuleringsregelingen van gemeenten, waterschappen en/of werkregio's.

  Natuur inclusief en klimaatadaptief ontwikkelen GebiedsarrangementenIn deze Regio Deal willen we met integrale gebied specifieke plannen werken. We vragen van de sub-regio’s om zelf initiatief te nemen en samen te werken met sub-regionale partners.
  Met een gebiedsgerichte aanpak is het mogelijk om te komen tot een samenhangend pakket aan initiatieven die samen meer impact op brede welvaart realiseren. Hierbij kunnen grote en kleine initiatieven elkaar helpen. Onderdelen die terug kunnen komen binnen deze gebiedsarrangementen, zijn: In de aanpak zien we graag een of meerdere van de volgende focuspunten terug: i. Voldoende bereikbare voorzieningen.
  ii. Blijven wonen in je dorp (voor jong en oud). iii. Versterking lokale economie. iv. Noaberschap. v. Duurzaamheid. e. Versterken sociale cohesie. f. Positieve gezondheid (realisatie fysieke voorzieningen t.b.v. een; veilige, groene, gezonde, koele en klimaatadaptieve aantrekkelijke buitenruimte). g. Natuurinclusief ontwikkelen. iii. subopgave bebouwd gebied (sociale huur, hitte, sponswerking, waterbesparing). iv. subopgave landelijk gebied (hoge zandgronden, polders, beekdalen, sponswerking).
  Groen-blauwe regio Investeren in concrete projecten en ontwikkelen van regionale (kennis)producten die ons helpen bij het daadwerkelijk realiseren van dé groen-blauwe regio. * Actief kennisnetwerk. * Regionaal biodiversiteitsonderzoek. * Regionale hittescan. * Langetermijn verkenning klimaatadaptatie(watersysteem). * Handboek natuurinclusief ontwikkelen.

  1Gegevens

  2Initiatief

  3Financieel

  4Overig


  1Gegevens

  2Initiatief

  3Financieel

  4Overig