Skip to main content

Regio Zwolle, 31 oktober 2023 – Regio Zwolle heeft een ambitieuze aanvraag bij het Rijk ingediend voor een nieuwe Regio Deal. De aanvraag sluit inhoudelijk nauw aan bij de ambities van de meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2027 en wordt gesteund door een brede regionale coalitie van meer dan 75 partijen. Met de Regio Deal kan een aantal opgaven in de regio versneld en met meer impact worden uitgevoerd om zo de 800.000 inwoners en 80.000 ondernemers een sterker toekomstperspectief te bieden.

Regio Zwolle staat voor een forse groeiopgave, zowel in woningen als in werkgelegenheid. De Regio is in toenemende mate een aanvulling op de Randstad en een belangrijk puzzelstuk in de oplossing van de woonopgave in Nederland. Een positieve ontwikkeling, die meer (economische) bedrijvigheid en levendigheid met zich mee brengt. Het vraagt tegelijkertijd ook oog houden voor de leefbaarheid op lange termijn. De uitdaging voor onze regio zit erin om de groei te regisseren; te groeien op een manier die bij de regio past en deze evenwichtig over de regio te verdelen, waarbij we rekening houden met de behoeften van inwoners en ondernemers (zeggenschap over de eigen leefomgeving) en de eigen karakters van de deelgebieden. De hele regio telt.

Aanvraag Regio Deal Regio Zwolle
De aanvraag is langs drie programmalijnen opgebouwd:

  1. Toekomstbepalende bedrijven als drijvende kracht
  2. Vitale kernen en gezonde buurten verspreid over de regio
  3. Omslag naar een natuur inclusieve en klimaatadaptieve regio

 

De brede welvaart in Regio Zwolle staat onder toenemende druk. Onder de oppervlakte zijn de eerste scheuren te zien in het stevige fundament van de regio. Het ontbreekt veel van de microbedrijven in onze regio aan voldoende verandervermogen om met gestapelde transities van klimaat, energie en circulariteit om te gaan. De leefbaarheid in kernen staat onder druk door vergrijzing, ontgroening en een afnemend voorzieningenniveau. En klimaatverandering brengt specifieke uitdagingen mee voor de regio, die gelegen is in één van de grootste delta’s van Nederland. Met de Regio Deal wil de regio met het Rijk deze stapeling van opgaven oppakken. Met een verbeterde ondernemersdienstverlening, de (door)ontwikkeling van enkele (regionaal verspreide) innovatieclusters en het realiseren van duurzame werklocaties. Met investeringen in onze kernen en buurten gericht op preventie en positieve gezondheid versterken we het sociaal weefsel van onze regio en verbeteren we de leefbaarheid en gezondheid van inwoners. We geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving die leiden tot investeringen met een duurzaam effect op betrokkenheid en sociale cohesie. En tot slot gaan we met de ruimtelijke opgave aan de slag door natuurinclusief en klimaatadaptief ontwikkelen centraal te zetten om zo de leefbaarheid in brede zin te versterken. We willen ruimte winnen door functiecombinaties toe te passen, onder andere bij de beoogde investeringen in werklocaties.

In totaal is een bedrag van € 94 miljoen gemoeid met alle investeringen. Regio Zwolle vraagt van het Rijk een bijdrage van € 32 miljoen en alle regionale partners dragen samen minimaal € 62 miljoen bij.

Regiovoorzitter Peter Snijders: “Deze aanvraag is het resultaat van een periode van intensieve samenwerking. We hebben met 22 gemeenten, 4 provincies, waterschappen, onderwijspartijen, en tal van ondernemers en andere partners een helder en breed gedragen aanbod op papier gezet. Een aanbod dat impact oplevert voor stad en land en waarmee we de kwaliteit van leven en werken in de regio aanzienlijk kunnen verbeteren. We werken vanuit gunnen, groeien en grensontkennend denken en dat heb ik ook in deze periode weer ervaren en dat maakt mij trots. De conclusies uit het begin dit jaar verschenen adviesrapport ‘Elke Regio telt’ zijn een bevestiging van wat zich afspeelt in Regio Zwolle. Ik en met mij veel regiobestuurders delen de zorgen als het gaat om de leefbaarheid van onze kernen en dorpen. Onze aanvraag sluit aan op dat beeld. Met gerichte interventies zetten we in op het versterken van de regio om zo de leefbaarheid voor alle inwoners in de regio te versterken. Want de hele regio telt!”


Vervolgproces
Op 31 oktober is de aanvraag voor de Regio Deal Regio Zwolle formeel ingediend. In februari 2024 wordt duidelijk of de aanvraag wordt gehonoreerd. Na een positief besluit start het verdiepende uitwerkingsproces met de ministeries. Verwachting is dat we in september 2024 echt uit de startblokken kunnen met de uitvoering. Bekijk hier de officiële aanvraag.

Regio Deals
In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen om de kracht van de regio en veerkracht van de samenleving te versterken door grote opgaven op het gebied van brede welvaart op te pakken die alleen via samenwerking en op een integrale wijze kunnen worden opgelost. Een regio kan voor een vierjarige periode een Rijksbijdrage tot € 40 miljoen ontvangen, mits een gelijk bedrag door de regio zelf wordt ingebracht als cofinanciering. Het kabinet Rutte IV heeft net als Rutte III € 900 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in regionale opgaven. Naast geld gaat het ook om de samenwerking en kennisdeling tussen Rijk en regio te versterken en van elkaar te leren.

In 2020 ontving Regio Zwolle via een Regio Deal al € 22,5 miljoen Rijksfinanciering. Deze Regio Deal  loopt eind 2023 af. Bekijk hier de website #Datdoetdedeal voor meer informatie over de projecten en de regionale samenwerking.

Lees hier de  propositie van de Regio Deal 2024-2028

Foto: Reevedelta in Kampen door fotograaf Richard Tennekes